Algemene voorwaarden HWV

ALGEMENE VOORWAARDEN    HWV – VALBEVEILIGINGEN.BE

1. Al onze overeenkomsten met onze klanten worden geacht gesloten te zijn onder deze algemene voorwaarden. Al onze anders luidende voorwaarden worden door huidige vervangen. Deze voorwaarden zijn van strikte interpretatie en worden geacht gekend te zijn door de koper.

2. Onze stilzwijgende afwijkingen ervan betekenen geen verzaking eraan. Enkel een door onze geschreven afwijking bindt ons.

3. Wij wijzen alle voorwaarden af die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

4. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, ook deze algemene voorwaarden, en te verzaken aan elke betwisting indien hij niet aangetekend schriftelijk reageert binnen de acht dagen na verzending van onze berichten.

5. Onze aanbiedingen zijn kosteloos, doch ook voor ons vrijblijvend zolang wij de bestelling van de klant niet schriftelijk hebben bevestigd. De stalen, maten, kleuren en iedere andere aanduiding in de catalogus of prijslijsten of aanbieding gelden slechts ten titel van vrijblijvende inlichting. Onze aanbiedingen zijn enkel een weergave van onze prijzen voor de door de klant opgegeven variabelen. Zij houden niet onze goedkeuring of garantie in van de door de klant gekozen variabelen. Indien na afgifte van onze aanbieding of na bestelling de klant hoeveelheden, of de moeilijkheidsgraad, of de voorziene begindatum van de werken wijzigt, hebben wij het recht onze prijzen en voorwaarden te herzien. Kosten, rechten van derden en de wijzigingen daarin zijn ten laste van de klant.

6. Alle wijzigingen en toevoegsels, mondeling, per telefax, mail of anders gedaan binden ons slechts na onze schriftelijke bevestiging.

7. Als onze producten of prestaties afwijken van de schriftelijke specificaties, doch in overeenstemming zijn met door de klant goedgekeurde stalen, of perfect beantwoorden aan het door de klant verwachte gebruik, zullen ze geacht worden niet strijdig te zijn met de door de klant gegeven bestelling, en zijn niet als gebrekkig en defect te beschouwen.

8. Wij behouden ons het recht voor om, ook gedurende de uitvoering van de werken, waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Bij gebrek aan tijdige waarborg behouden wij ons het recht voor alle leveringen geheel of gedeeltelijk te schorsen, met behoud van het recht schadevergoeding te vorderen.

9. Voor kleine interventies, nazicht en herstellingen wordt steeds een minimum forfait van 150 euro aangerekend exclusief vervoerkosten en materialen.

10. Betalingsvoorwaarden: 30 % bij bestelling, 30 % voor aanvang – saldo: wekelijks naargelang de vordering der werken, tenzij anders vermeldt op onze offertes.

11. Al onze facturen zijn netto contant te betalen, zonder korting in Euro, te Izegem-België tenzij anders vermeldt.

12. Waarborgen mogen door de klant nooit afgetrokken worden van de betaling van onze facturen behoudens ons schriftelijk akkoord.

13. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van onze voorwaarden.

14. In geval van niet betaling op de vervaldag, is zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan de intrestvoet voorzien in de wet tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, conventioneel ten aanzien van elke klant, ongeacht of deze handelaar is of niet, op het schuldsaldo, tot aan de volgende betaling.

15. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen; wordt acht dagen na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12%, met een minimum van 125 euro en een maximum van 2000 euro, zelfs bij de toekenning van termijnen van respijt.

16. In geval van enige wanbetaling of faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling, ontbinding, in vereffeningstelling, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, persberichten over slechte insolvabiliteit, of kennelijk onvermogen van de klant, of verkoop, overdracht, inpandstelling, of inbreng in een maatschappij van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de klant, alsook wanneer het accepteren van een van de wissels niet tijdig werd gedaan, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de klant verschuldigd is aan onze verwante firma’s onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, behouden wij ons het recht voor al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren me een aangetekende brief, zonder dat wij daarvoor tot enige schadevergoeding kunnen aangesproken worden en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

17. In geval van enige wanbetaling hebben wij een retentierecht op alle zaken die ons door de klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten.

18. De geleverde goederen of prestaties, ook als zij bewerkt werden, worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling ervan. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle risico ervan. Wij hebben het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant geeft bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden. Het inroepen van ons eigendomsvoorbehoud met een aangetekende brief voor de samenloop zal volstaan om tegenstelbaar te zijn aan de andere schuldeisers, de curator of de vereffenaar.

19. Exacte opmeting gebeurt steeds na uitvoering der werken. Dit kan een meer- of minprijs teweeg brengen.

20. Supplementaire werken worden steeds uitgevoerd in regie per manuur en vermeerderd met de extra gebruikte materialen.

21. Onze uitoefening van ons eigendomsvoorbehoud geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de verkoopkosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant. Een eventueel overschot zal de klant ten goede komen.

22. Op straffe van verval van onze aansprakelijkheid moeten alle klachten geformuleerd worden met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief binnen de acht dagen na levering/uitvoering of voor kennelijk verborgen gebreken uiterlijk binnen de acht dagen na de ontdekking er van. Behoudens andersluidende documenten of vermeldingen wordt de levering geacht te zijn geschied op de factuurdatum.

23. De levering- en uitvoeringstermijnen op onze aanbiedingen zijn slechts benaderend. De leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen voor het uitvoeren van de bestelling op de vervaldag van de betalingsvoorwaarden..

24. Wij zijn niet aansprakelijk voor schadevergoeding ingevolge vertraging in de levering of onmogelijkheid van uitvoering van de overeenkomst.

25. Zelfs als wij ons tot schadevergoeding wegens overschrijding van de levering- of uitvoeringstermijn verbonden hebben, kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoeding indien:

1. De vertraging of de onmogelijkheid tot uitvoering van het contract te wijten is aan vertraging van andere (onder)aannemers, bevel van de overheid, overmacht, diefstal, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, vandalisme, weersomstandigheid, tekort aan grond- en brandstoffen en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren. Of indien de klant ons niet met een aangetekende brief heeft in gebreke gesteld wegens overschrijding van de termijn.

2. Of indien de klant niet kan bewijzen dat hij onze producten al nuttig kon aanwenden.

3. Of indien de betalingsvoorwaarden door de klant niet werden nageleefd of de waarborgen niet voldoende zijn.

26. Indien wij ons toch uitdrukkelijk zouden hebben verbonden tot vergoeding van de schade wegens vertraging, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot (0,5%) van het bedrag van de bestelling per volledige achterstallige week vanaf de derde week na levering- of uitvoeringsdatum met een maximum van 5% van het bedrag van de bestelling.

27. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan de klant zich niet op onze vertraging beroepen om de overeenkomst te verbreken.

28. Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie vanwege de klant vernietigd wordt, zal de klant één derde (1/3) van het bedrag van de bestelling als onverminderde forfaitair overeengekomen schadevergoeding aan ons verschuldigd zijn, benevens de door ons bewezen verloren uitgaven voor vervoer, consignatie, standgeld, en zo meer, en behoudens het recht om een grotere schade te bewijzen en daarvoor vergoeding te eisen

29. Alle voorstudies, plannen, beschrijvingen, modellen, enz. blijven onze eigendom. Onder geen beding mag de klant ze aan derden laten inzien of er gebruik laten van maken, op straffe van een schadevergoeding van minimum 25.000 euro. Het door ons verstrekt technisch advies is niet bindend en dient louter als gratis bijkomende dienstverlening te beschouwen.

30. Afstand van verhaal:  HWV  is verzekerd tegen schade voortvloeiend uit haar werkzaamheden ten bedrage van 2.500.000 euro mixed schade bij Vivium. Indien de mogelijke schade binnen uw bedrijf of woning hoger kan oplopen, dan dient u dit ons  voorafgaand te melden voor aanvang van het contract en dient u dit tevens bij uw verzekeringsmaatschappij te melden en bij te verzekeren op uw kosten. Bij akkoord tot uitvoering of samenwerking  verzaakt u automatisch tot afstand van verhaal t.o.v. HWV  en haar aangestelden voor alle schade boven de 2.500.000 euro (hetzij door brand, water of andere schade).

31. Onze offertes zijn steeds gebaseerd op een obstakel vrij, net en gereinigd dak of werkvloer. Indien onze werkzaamheden hierdoor niet uitgevoerd kunnen worden door vuil, obstakels en andere belemmeringen, dan wordt er supplementair door ons gereinigd, verwijderd of aangepast lasten uw rekening.

32. Voor industriële werkzaamheden is het verticaal transport van materialen en arbeiders nooit inbegrepen en dient u steeds een hoogtewerker en kraanwerk voor uw rekening te nemen, tenzij anders beschreven in onze offertes.

33. Het Belgische recht is van toepassing op al onze contracten. Voor alle betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Kortrijk of de Vrederechter te Izegem bevoegd. We behouden ons echter het recht voor, de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.

34. Indien één of meerdere bepalingen als ongeldig worden verklaard, dienen deze bepalingen als niet geschreven te worden beschouwd, en blijven de andere clausules wel van toepassing.

Contacteer ons